พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

                               สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบสูง สลับกับเขาสูง อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 260-1,700 เมตร ยังมีป่าไม้อยู่มาก และอยู่ใกล้กับอ่าวเบงกอล ประมาณ 130 กิโลเมตร เป็นเขตรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้มีฝนตกสม่ำเสมอ มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,300 มิลลิลิตรต่อปี จึงเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยสำคัญ เช่น ห้วยวาเล่ย์ ห้วยแม่ละเมา ห้วยอุ้มเปี้ยม ห้วยน้ำนัก ห้วยมอเกอ แม่น้ำเมย แม่น้ำแม่กลอง พื้นที่อำเภอพบพระจึงมีน้ำตลอดทั้งปี มีแหล่งน้ำซับกว่า 20 แห่ง ส่วนที่เป็นที่สูงเกิน 600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลจะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแบบป่าดิบเขา สามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศเป็น 3 ฤดู ดังนี้
     ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ –กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุด 41 องศาเซลเซียส บนความสูงเกิน 600 เมตร อากาศเย็นสบาย
     ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม –กลางเดือนตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส
     ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม –กลางเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิ เฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส ต่ำสุดที่เคยวัดได้ 6.7 องศา เซลเซียส (วัดบนที่ว่าการอำเภอ สูงจากระดับน้ำทะเล 370 เมตร เมื่อ พ.ศ. 2543)
      พื้นที่ทั้งหมด 625,088 ไร่ สามารถจัดแบ่งพื้นที่เป็นที่ราบ 22,769 ไร่ พื้นที่ราบสูงและภูเขา 599,264 ไร่ ชุดที่ดินที่ 29B 46B 29C เหมาะสำหรับการเกษตร ส่วนพื้นดินด้านตะวันตก มีความลาด 20 –25 % มีปัญหาการชะล้างของดินสูง
 
 

ทรัพยากร
                               1) ลักษณะดินและธรณีวิทยา
                                ลักษณะดิน  พื้นที่อำเภอพบพระตั้งอยู่บนพื้นที่สูง  มีความลาดชันจากด้านทิศตะวันออกเขตตำบลคีรีราษฎร์  ระดับความสูงประมาณ  1,000  เมตรลงไปทางทิศตะวันตก  ทำให้มีชุดดินหลายชนิดได้แก่
                                                - ชุดดินที่  62  บริเวณพื้นที่ภูเขามีพื้นที่หิน  โผล่กระจัดกระจายทั่วไป  ชุดดินนี้  มีประมาณ  50 %   ของพื้นที่อำเภอในตำบลคีรีราษฎร์  และบางส่วนของตำบลพบพระ  ตำบลช่องแคบ
                                                - ชุดดินที่  46  เป็นลักษณะดินเหนียวปนกรวด  เป็นดินตื้นมากมีประมาณ 25 %   ของพื้นที่อำเภอ  ส่วนใหญ่อยู่ในตำบลพบพระ  ตำบลวาเล่ย์
                                                - ชุดดินที่  24  และชุดดินอื่น ๆ  ประมาณ  25%   ของพื้นที่ 
                                2) ภูเขา  แยกเป็น
                                                -  ที่ราบเชิงเขา  339,062  ไร่  คิดเป็น  53.90 %  ของพื้นที่
                                                -ที่ภูเขา  232,475  ไร่  คิดเป็น  36.95 %  ของพื้นที่
                                                -อื่น ๆ  57,521  ไร่  คิดเป็น  9.15 %  ของพื้นที่
                                3) แร่ธาตุ
                                แร่ธาตุ  มีแร่  ดีบุก  สังกะสี  พลวง  บริเวณบ้านแม่ละเมา  หมู่ที่  2  ตำบลคีรีราษฎร์ ถ่านหินบริเวณบ้านช่องแคบ
                                4) แหล่งน้ำ
                                - แหล่งน้ำธรรมชาติ
                                                พบพระมีแหล่งน้ำผุดและน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำขนาดใหญ่มากกว่า  20  แห่ง  เช่น  บริเวณป่าชุมชนหมู่ที่  1  ตำบลพบพระ (ออกมาจากถ้ำมีปริมาณน้ำมากกว่า 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)บริเวณน้ำตกป่าเตย (หลังวัดพบพระเหนือ)  บริเวณบ้านซอโอ   บริเวณบ้านเกษตรพัฒนา  บริเวณบ้านใหม่ กม.5  บริเวณทำนบถ้ำเสือบ้านเสรีราษฎร์ บริเวณอุโมงค์วงกตและไร่สามารถบ้านเสรีราษฎร์ใหม่  บริเวณบ้านห้วยนกแล  บ้านดอนเจดีย์  บ้านห้วยน้ำเย็น  บ้านรวมไทยสามัคคี  บ้านคีรีน้อย  บ้านพะดี  บ้านทหารผ่านศึก  บ้านชิบาโบ  บ้านป่าคา  บ้านป่าคาใหม่  บ้านป่าหวาย
                                                -  ลำห้วย  ได้แก่ ห้วยทราย  ห้วยตาเคาะกิ  ห้วยมอเกอร์  ห้วยหอย ห้วยเพอะพะ  ห้วยน้ำนัก   ห้วยป่าปู  ห้วยช่องแคบ  ห้วยระเบโด  ห้วยอุ้มเปี้ยม  ห้วยวาเล่ย์
                                                -  น้ำตกขนาดใหญ่  6  แห่ง   ได้แก่     น้ำตกพาเจริญ    น้ำตกนางครวญ  น้ำตกสายฟ้า  น้ำตกสายฝน  น้ำตกสายรุ้ง  และน้ำตกป่าหวาย
                                                -  แม่น้ำ  แม่น้ำเมย  ระยะยาวช่วงพื้นที่อำเภอพบพระ  20  กิโลเมตร
                                5) ป่าไม้
                                มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  2  แห่งคือ  ป่าแม่สอด  451,250  ไร่  ป่าช่องแคบ –แม่โกนเกน 73,125 ไร่ ขณะนี้บางส่วนได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินและกองทัพบกขอใช้พื้นที่จัดสรรให้กับราษฎร
                                6) ที่ดินและการจัดสรร
                                                - ที่ทำคุณประโยชน์  5  แปลง   เนื้อที่  11,672 –2-40  ไร่ 
                                                - เอกสารสิทธิ เป็น น.ส.3  จำนวน  177  น.ส.3ก.  2,203  แปลง
                                                - สิทธิทำกินอื่น ๆ  เช่น  สปก.  สทก.  โครงการ  พพพ.  จคพ.
                                7)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
                                                1.   น้ำตกพาเจริญ                               หมู่ที่  6                  ตำบลช่องแคบ
                                                2.   น้ำตกนางครวญ                            หมู่ที่  1                   ตำบลพบพระ
                                                3.   น้ำตกสายฟ้า                                 หมู่ที่  1                  ตำบลพบพระ
                                                4.   น้ำตกสายฝน                                หมู่ที่  1                   ตำบลพบพระ
                                                5.   น้ำตกสายรุ้ง                                  หมู่ที่  1                  ตำบลพบพระ
                                                6.   น้ำตกผาถ้ำ (ถ้ำและน้ำตก)          หมู่ที่  3                      ตำบลรวมไทยพัฒนา
                                                7.   น้ำตกป่าหวาย                               หมู่ที่  3                   ตำบลคีรีราษฎร์
                                                8.   น้ำตกป่าคาใหม่                             หมู่ที่  6                  ตำบลคีรีราษฎร์
                                                9.   ถ้ำช้างร้อง (อุโมงค์)                      หมู่ที่  8                    ตำบลช่องแคบ
                                                10. บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก                     หมู่ที่  4                    ตำบลพบพระ
                                                11. สวนเกษตร(ท่องเที่ยวเชิงเกษตร)                             5  แห่ง
                                8) การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร
                                                1.  การคมนาคมภายในอำเภอ
                                                                - ทางบก  มีถนนลาดยางเชื่อมตำบล และหมู่บ้าน  จำนวน  52  หมู่บ้านส่วนอีก  2  หมู่บ้านที่ยังไม่มีทางลาดยางผ่านคือ  บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 1  ตำบลคีรีราษฎร์  และบ้านป่าคาหมู่ที่  6  ตำบลคีรีราษฎร์ 
                                                                - มีถนนดินลูกรังเชื่อมหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งจะใช้สัญจรไปมาได้เฉพาะ   ฤดูหนาวและฤดูร้อนเท่านั้น
                                                2. การคมนาคมติดต่อภายนอก
                                                                - ถนนแม่สอด-อุ้มผาง  ระยะทาง  86  กิโลเมตร
                                                                - ถนนดอนเจดีย์-วาเล่ย์-พม่า  ระยะทาง  26  กิโลเมตร
                                                                -ถนนพบพระ-ช่องแคบ-แม่โกนเกน  30  กิโลเมตร
                                9) สื่อสารมวลชน
                                                -ไปรษณีย์  1  แห่ง
                                                -โทรศัพท์  640  หมายเลข  ตู้สาธารณะ  131  หมายเลข และโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมของหมู่บ้านต่างๆ
                                10) โบราณสถาน/โบราณวัตถุ
                                                ขุดค้นอาวุธและของโบราณได้บริเวณ  กม.49  บริเวณบ้านแม่ละเมา  เชื่อว่าเป็นเส้นทางเดินเก่าระหว่างไทยกับพม่า
                                11) ด้านสาธารณสุข

                - โรงพยาบาลชุมชน  1  แห่ง  ขนาด  60  เตียง

                - สถานีอนามัย  11  แห่ง

                - สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  5  แห่ง 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- ประเพณีเทศกาลปีใหม่ม้ง  วันขึ้น  1  ค่ำ  เดือนอ้ายของทุกปี

- ประเพณีกินข้าวใหม่ชาวม้ง  เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

- ประเพณีเผาข้าวหลาม

- ประเพณีสงกรานต์
ข้อมูลยาเสพติด
                 -  ผู้ค้า                    32           ราย 
                 -  ผู้เสพ                  46           ราย
                 -  คดีนำเข้า              1           ราย
                 -  ผลิต                      2           ราย
                 -  ครอบครอง         59           ราย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 21:04 น.

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 1,330 คน
  เมื่อวาน 3,836 คน
  7 วันที่ผ่านมา 35,414 คน
  เดือนที่แล้ว 134,420 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,936,062 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา