พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานอำเภอวังเจ้า
ประวัติและความเป็นมา
                                อำเภอวังเจ้า ได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอวังเจ้า เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 เดิมได้แยกเขตการปกครองออกมาจากอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539  ตั้งอยู่ที่บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประดาง–วังเจ้า จำนวนเนื้อที่ 103 ไร่ โดยได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 55/2542 ลงวันที่ 29 เมษายน 2542
เนื้อที่
                                        อำเภอวังเจ้า  มีเนื้อที่ทั้งหมด  338.899  ตารางกิโลเมตร  โดยเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าประดาง-วังเจ้า  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  อุทยานแห่งชาติลานสาง  ประมาณ  280  ตารางกิโลเมตร คิดเป็น  82.78%     คิดเป็นพื้นที่ประมาณ  280  ตารางกิโลเมตรของพื้นที่ทั้งหมด
การปกครอง
                แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เป็นตำบล  หมู่บ้าน  ดังนี้
                อำเภอวังเจ้าแบ่งการปกครองออกเป็น  3  ตำบล  28  หมู่บ้าน  คือ
 

 

ลำดับที่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

เชียงทอง
นาโบสถ์
ประดาง

14

9

5

8,526

4,742

1,911

8,450

4,609

1,896

16,976

9,351

3,807

4,910

2,338

1,224

รวม

28

15,179

14,955

30,134

8,472

 
เทศบาล  มีจำนวน  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลวังเจ้า  อยู่ในเขตตำบลเชียงทอง  มีหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1  บ้านวังเจ้าทั้งหมด  และหมู่ที่  5  บ้านเด่นคาบางส่วน
องค์การบริหารส่วนตำบล  มีจำนวน  3  แห่ง  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์  และองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง
ลักษณะที่ตั้ง
                ทิศเหนือ               ติดต่อกับตำบลหนองบัวใต้ และตำบลแม่ท้อ  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
                ทิศใต้                     ติดต่อกับตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพี  จังหวัดกำแพงเพชร
             ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับตำบลแม่ท้อ  อำเภอเมืองตาก และตำบลคีรีราษฎร์  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก

 
ลักษณะภูมิประเทศ
                สภาพพื้นที่ทำกิน
                        อำเภอวังเจ้า มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา  โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติพื้นที่ทำกินของราษฎรส่วนมากเป็นพื้นที่ราบสูง  มีสภาพขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการเกษตรเกือบทั้งหมดจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรทุกปี  ยกเว้นหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำปิง จำนวน 7 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  2, 3, 4, 5  ตำบลประดาง  และหมู่ที่ 1, 2, 14  ตำบลเชียงทอง สภาพดินทั่วไปเป็นดินลูกรังและดินปนทราย เก็บและอุ้มน้ำได้ไม่มี การทำการเพาะปลูกจึงได้ผลน้อยและต้องลงทุนมาก
                ภูเขา  อำเภอวังเจ้า มีสภาพพื้นที่สัณฐานภูเขาอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงชัย  ซึ่งได้ทอดแนวสันเขามาจากจังหวัดเชียงใหม่  มียอดเขาสูงสุดคือยอดเขาชมพู่  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  1,027 เมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ (เขตปกครองหมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลนาโบสถ์)
                แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำปิง  ไหลผ่านพื้นที่อำเภอวังเจ้า  โดยไหลผ่านหมู่ที่ 2,5,4,3  ตำบลประดาง  หมู่ที่ 2,14,1ตำบลเชียงทอง  ตามลำดับ ระดับน้ำตื้นเขิน  ไม่เหมาะแก่การใช้สัญจรทางน้ำ เว้นแต่ช่วงฤดูฝน  ปริมาณน้ำจะมาก  แม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับให้ประชาชนได้ใช้อุปโภค บริโภค  และใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  โดยอาศัย  เขื่อนภูมิพล  ควบคุมระดับน้ำด้วยการปล่อยน้ำให้เป็นระยะๆ  ตามสมควรและความจำเป็น
คลองวังเจ้าต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาแม่ย่ามา ในทิวเขาถนนธงชัย อยู่ในเขตตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า  แล้วไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่บ้านวังเจ้า  หมู่ที่  1  ตำบลเชียงทอง  ยาวประมาณ  11  กิโลเมตร  เป็นคลองธรรมชาติที่แบ่งเขตจังหวัดตากกับจังหวัดกำแพงเพชร  ราษฎรใช้ในการอุปโภค บริโภค และด้านการเกษตรกรรม
นอกจากนี้  อำเภอวังเจ้ายังมีคลองและลำห้วยเล็ก  ลำห้วยน้อยอีกหลายสาย อาทิ  คลองแม่ย่ามา คลองห้วยทราย คลองประดาง คลองสบยม คลองม่วง เป็นต้น
                  ภูมิอากาศ
                                ลักษณะทางภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ
-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ –พฤษภาคม  มีอากาศร้อนจัด  แห้งแล้ง ลมแรง อบอ้าว
-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน –กันยายน  มีปริมาณน้ำฝนน้อย  เพราะแนวเขาถนนธงชัยปิดกั้นมรสุม ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย  ส่วนใหญ่ฝนจะตกชุกในตอนปลายฤดูฝน  ซึ่งมีมรสุมจากทะเลจีนพัดผ่าน
-  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม –มกราคม  อากาศจะหนาวและแห้งแล้ง  ส่วนใหญ่
จะหนาวเป็นระยะๆ  ซึ่งขึ้นอยู่กับความกดอากาศที่พัดผ่านจากประเทศจีน
อำเภอวังเจ้ามีลมแรงพัดผ่านตลอดเวลา  ทั้งนี้คงเนื่องมาจากบริเวณที่ตั้งของอำเภอวังเจ้า มีอากาศแล้งจนร้อนจัด ทำให้อากาศบริเวณพื้นที่เบาและลอยตัว เกิดช่องว่างของพื้นที่ทางทิศตะวันตกซึ่งมีภูเขาถนนธงชัยปิดกั้นอยู่  ยังดีที่สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์  อากาศจึงเย็นกว่า จึงพัดไหลมาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วทำให้ลมแรง
 

 

 

คำขวัญอำเภอวังเจ้า

                                    ประตูสู่เมืองตาก                      หลายหลากวัฒนธรรม

นำเศรษฐกิจข้าวโพดลำไย                   น้ำตกสวยใสโป่งเป้า

คลองวังเจ้าอุทยาน                              สวยตระการผ้าทอ

 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 15:42 น.

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 1,246 คน
  เมื่อวาน 3,836 คน
  7 วันที่ผ่านมา 35,414 คน
  เดือนที่แล้ว 134,420 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,935,978 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา