พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
สมุดโทรศัพท์ จังหวัดตาก

สมุดโทรศัพท์ จังหวัดตาก

คลิก!!! เพื่อดาวน์โหลดไฟล์สมุดโทรศัพท์ (Excel)  


กระทรวงมหาดไทย


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก   นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์   0-5551-1001   0-5551-1001   08-9203-0414* 
   เลขานุการ   นางสาวเบญญาภา โยธาณิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   0-5551-1001   0-5551-1001   08-7830-5841 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 1   นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์   0-5551-1003    0-5551-1003    08-9203-1615* 
   เลขานุการ   นางสาววาสนา อยู่พ่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   0-5551-1003    0-5551-1003    08-1474-1123 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 2   นายวรานนท์ ยิ้มมงคล   0-5550-8512   0-5550-8512   08-9203-1168* 
   เลขานุการ   นายพลพันธ์ แช่มช้อย เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ   0-5551-1173   0-5551-1173   06-3902-8338  
   เลขานุการ   นางสาวสุภัชรญา เกตุกลิ่นมงคล   0-5551-1173   0-5551-1173   09-1850-1893 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 3   นายศุภภิมิตร เปาริก   0-5551-1173   0-5551-1173   06-3219-6983* 
   เลขานุการ   นางสาวสุนิสา กุลอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   0-5551-1173   0-5551-1173   08-7202-0667 
   เลขานุการ   นางสาวศรัญญา นวาวัตน์ พนักงานนโยบายและแผนงาน   0-5551-1173   0-5551-1173   09-5639-6810 
 สำนักงานจังหวัดตาก      0-5551-1546   0-5551-1503 ต่อ 23666,23555    
   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก   นายประยงค์ อินชูรันต์   0-5551-3161   0-5551-1503    08-9203-4158* 
   ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด   นางสาวสุทธิรดา ไยยธรรม   0-5551-3160   0-5551-1503   08-9203-4161* 
   ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด   นายวิทยา สาระไชย   0-5551-2151, มท.23126-7   0-5551-2151   08-4387-8754* 
   ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ   นายวิบูลย์ จุติคีรีสวรรค์   0-5551-1546   0-5551-1503   08-9203-4159* 
   ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   นางแสงดาว เรื่อศรีจันทร์    0-5551-3163 , มท.23304    0-5551-3163   08-5484-2532* 
   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก   นางสาวจารุวรรณ เสือเพ็ง   0-5551-3164    0-5551-3164   06-3203-5509* 
 ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก      0-5551-3774   0-5551-3774    
   ปลัดจังหวัดตาก   นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา   0-5551-1002   0-5551-1002   08-9961-8625* 
   จ่าจังหวัดตาก   นายสมาน เมืองแก้ว   0-5551-3774   0-5551-2298   08-1831-6604* 
   ป้องกันจังหวัดตาก   นายปริญญา สายโรจน์   0-5551-3189   0-5551-3189   08-1831-6645* 
   เสมียนตราจังหวัดตาก   นางอุไรวรรณ นิภัสตรา    0-5551-3628   0-5551-3628   08-1753-3706 
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก      0-5551-1961   0-5551-3764    
   พัฒนาการจังหวัดตาก   นายสันติ เที่ยงธรรม   0-5551-1961   0-5551-3764   08-4874-0630* 
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก      0-5551-1222   0-5551-1222    
   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก   นายณรงค์เดช ฉิมเล็ก   0-5551-1222   0-5551-1223   08-1727-6568* 
 สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก      0-5551-1029   0-5551-4223    
   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก   นายวิชัย หนูเจริญ   0-5551-1029   0-5551-4223   09-1889-0720 
10   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก      0-5551-1141   0-5551-5246    
   ท้องถิ่นจังหวัดตาก   นายกริชชัย ศิลปรายะ   0-5551-1141   0-5551-5246   08-9956-1163* 
11   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก      0-5551-5975   0-5551-5975    
   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก   นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์   0-5551-5975   0-5551-5975   08-9969-6732* 
12   นายอำเภอเมืองตาก   นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล   0-5551-1007   0-5551-1007   08-1867-1438* 
13   นายอำเภอบ้านตาก   นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม   0-5559-1024   0-5559-2040   08-1867-1450* 
14   นายอำเภอสามเงา   นายบรรจง ขุนเพชร   0-5580-0750   0-5580-0750   08-1867-1458* 
15   นายอำเภอวังเจ้า   นายประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์   0-5559-3006   0-5559-3006   08-1867-1497* 
16   นายอำเภอแม่สอด   นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์   0-5553-1077, 0-5553-3390   0-5553-1077, 0-5553-3390   08-1867-1460* 
17   นายอำเภอพบพระ   นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์   0-5556-9104   0-5556-9104   08-1867-1484* 
18   นายอำเภอท่าสองยาง   นายยงยุทธ สุขศิริ   0-5558-9413   0-5558-9252   08-1867-1478* 
19   นายอำเภอแม่ระมาด   นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง   0-5558-1607, 0-5558-1234   0-5558-1607, 0-5558-1234   08-1867-1471* 
20   นายอำเภออุ้มผาง   นายพัชรพล มั่นปาน   0-5556-1082,0-5556-1536   0-5556-1082   08-1867-1480* 
21   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก   นายสุนทร ขวัญวงษ์   0-5551-1131, 0-5551-2449   0-5551-4666   08-1973-0043 
22   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด   นายดิษพล ทองภักดี   0-5553-1166   0-5553-3966   08-4886-3993 
23   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   นางสาวนงนาฏ เนียมสกุล   0-5551-1016 ต่อ 108   0-5551-4722   08-1532-3360 
24   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด   นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์   0-5556-3001, 0-5556-3510   0-5556-3511    
   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก      0-5551-1546 (สายด่วน 1567)   0-5551-1503 ต่อ 23666,23555    
   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก (ศอ.ปส.จ.ตาก)      0-5551-2135   0-5551-2135    

กระทรวงกลาโหม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310   พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์   0-5551-1416, 0-5551-1568   0-5551-1568   08-9700-1309 
 ผบ.กรมทหารราบที่ 14   พ.อ.(พ.) ไมตรี ชูปรีชา   0-5551-2336   0-5551-2336   08-1953-1110 
 ผบ.กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14   พ.ท. จิรภัทร หอมสะอาด    0-5551-1012   0-5551-1012   - 
 ผบ.กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14   พ.ท.สุทธิพงศ์ งาเวียง   0-5551-1408   0-5551-1408   08-1111-1087 
 ผบ.กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14   พ.ท. สุทธิศักดิ์ ไหลเตื่อย    0-5550-8869   0-5550-8869   08-9218-1909 
 สัสดีจังหวัดตาก   พ.อ.ศรณ์พงศ์ รุ่งสุวรรณ   0-5551-1217   0-5551-1217   09-4419-1590 
 รอง หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกตาก   นายอดุลย์  จันทร์คง   0-5551-3109   0-5551-3109   08-6615-9702 
 ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33   พ.อ.(พ.)อาร์ม ชงัดเวช   0-5553-3903    0-5553-3903   09-7930-3010 
 ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร   พล.ต. อุกฤษฏ์ นุตคำแหง   0-5551-5839, 0-5551-5840   0-5551-5840   08-9961-6066 
10   ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14   พ.อ.(พ.) ไมตรี ชูปรีชา   0-5580-1709   0-5580-1712   08-1953-1110 
11   หน.สนง.ประสานงานชายแดนไทย-พม่า   พล.ต. ประทีป บุญทิพย์จำปา   0-5551-2743   0-5551-2743   06-1376-3446 
12   ผอ.โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ   พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน   0-5503-9757   0-5551-4376   08-6936-9595 
13   ผบ. นกส.3 สทพ.นทพ.   พ.ท.ณฐพล ผิวเณร   0-5580-0174   0-5580-0174   08-5757-0448 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก   นายนาวิน​ ป้องกัน​   0-5551-2130, มท.23562   0-5551-3371   08-6446-9187* 
 เกษตรจังหวัดตาก   นางจันทิรา บวรรัตนสุภา   0-5551-4291   0-5551-4291   08-1962-0304* 
 ประมงจังหวัดตาก    เรือโทนพดล จันทรมณี   0-5551-5616   0-5551-1019   06-1253-5662 
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก   นายรัฐกรณ์ บกแก้ว   0-5551-4378 ต่อ 16   0-5551-4719   08-1887-1054 
 ปศุสัตว์จังหวัดตาก   นายธรรมนูญ ทองสุข   0-5551-1352   0-5551-1352    
 สหกรณ์จังหวัดตาก   นายนิรันดร์ มูลธิดา   0-5551-1022   0-5551-1022 ต่อ 112   08-6031-0181 
 ผอ.โครงการชลประทานตาก   นายบุญเลิศ บุบผากอง   0-5589-3628   0-5589-3604   08-1913-0417 
 หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก   นายปิยะ ช้างคง   0-5551-1598   0-5551-1622   08-9961-6840* 
 ผอ.นิคมสหกรณ์แม่สอด   นายบรรจง ชัยขุนพล   0-5555-4154   0-5555-4154   08-1886-9870 
10   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก   นายจีรศักดิ์ สมทรง   0-5551-1020   0-5551-1020   08-9706-9031 
11   ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ   นายโสภณ ยอดพรหม   0-5589-6635   0-5589-6634   - 
12   หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก   นายสุชาติ หมอกยา   0-5580-1594   0-5580-1594   08-1972-1446 
13   ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก   นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ   0-5589-0712   0-5589-0712   08-1972-1571 
14   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก   ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์   0-5550-8987   0-5550-8987   06-1307-8989 
15   ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตาก   นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์   0-5503-9309   0-5503-9309   08-9883-9767 
16   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก   นายกิตติพัทธ์ แก้วใส   0-5556-3391   0-5556-3391   - 
17   หัวหน้าด่านตรวจพืชแม่สอด   นายปรัชญา หล่าบรรเทา   0-5556-3321   0-5556-3321   08-1288-3999 
18   หัวหน้าศูนย์จักรกลประมงตาก   นายบุญทอม ชุติฤทธิชัย   0-5551-1498   0-5551-1498   08-1544-0228 
19   (รรท.)ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง)   นายธนากร โปทิกำชัย   0-5580-6249   0-5580-6249   06-1596-1519* 
20   ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก   นายสำราญ ถวิลไพร   0-5558-3232   0-5558-3226   08-1935-2267 
21   หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาตาก   นางสาวกมนพรรณ สวัสดี   0-5551-7663   0-5551-2077   06-2605-3763 

กระทรวงการคลัง


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 คลังจังหวัดตาก   นางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ   0-5551-1010, 0-5551-2089   0-5551-3191   09-2260-9252 
 ธนารักษ์พื้นที่ตาก   นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป   0-5551-1765   0-5551-6529   06-5505-3820* 
 สรรพากรพื้นที่ตาก   นายคมสัน อวยพร   0-5551-4821   0-5551-4822   08-9564-5859 
 สรรพสามิตพื้นที่ตาก   นายอำคา ยอดโพธิ์   0-5551-1006, 0-5551-2499   0-5551-1006 ต่อ203   09-7996-4416 
 นายด่านศุลกากรแม่สอด   นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์   0-5556-3095   0-5556-3753   08-1748-0655 
 ผอ.สนง.คปภ.ตาก   นางพรทิพย์ อินทวงศ์   0-5553-2089-90   0-5553-2091   09-3213-8844 
 ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตาก   นางสุทธินันท์ พิริยะกฤต   0-5554-1163   0-5554-1163 ต่อ 64   08-1950-1484 
   ผจก.ธ.ก.ส.สาขาตาก   นางรัชฎา ทิพทามูล   0-5551-1286   0-5551-4106   08-1992-2821 
   ผจก.ธ.ก.ส.สาขาแม่สอด   นายศุภชัย ทิพทามูล   0-5553-1870    0-5553-1870 ต่อ 14   08-1724-8910 
 ผอ. ธนาคารออมสิน เขตตาก   นางนุชจรินทร์ ประสงค์วรณะ   0-5553-4404   0-5553-4405 ต่อ 20   08-1253-3249 
   ผจก. ธนาคารออมสิน สาขาตาก   นายพิชิต บำรุงพงษ์   0-5554-0441   0-5551-1147 ต่อ 17   - 
   ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาพบพระ   นายเอกกมล ชัยบัณฑิตย์    0-5580-4241   0-5580-4241   08-1302-0090 
 ผจก.สาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย   นายชัยวัฒน์ ตรีภูริทัต   0-5551-1116   0-5551-1597   08-4075-5588 
10   ผจก.สาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์   นายสราวุธ แดนโพธิ์    0-5552-1029   0-5552-1029   08-4531-6464 
11   ผจก.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาตาก   นายมนู เขม้นดี   0-5551-5883   0-5551-5884   08-5488-4915 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก   นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน   0-5551-4729   0-5551-6727   08-9961-8629 
 ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก   นายจริยาทร สูหู่   0-5551-4341-3   0-5551-4344   08-9708-9306* 
 ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก   นายนัธทวัฒน์ ฝึกฝน   0-5551-7625   0-5551-7625   06-4356-3424 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก   นายประทีป มูลเภา   0-5551-1452   0-5551-7446   08-1905-7081, 08-1886-5614* 
 หน.บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตาก   นางสาวกนกพร แสวงธรรม   0-5589-6341-2   0-5589-6341-2   08-1727-6386* 
 ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก   นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม   0-5550-8831   0-5550-8831 ต่อ 17,18   08-9961-8645* 
 ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก   นายพลพสิษฐ์ วงค์อ้ายตนะ   0-5503-0102,แจ้งเหตุ0643530014   0-5503-0102   08-1882-1424* 

กระทรวงวัฒนธรรม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 วัฒนธรรมจังหวัดตาก   นายไสว ไชยเมือง   0-5551-7722   0-5551-7722 ต่อ 121   06-1410-4171* 

กระทรวงคมนาคม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ขนส่งจังหวัดตาก   นายจตุรงค์ แก้วกสิ   0-5551-2786   0-5551-2745   08-1374-1346 
 หน.สนง.ขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด    นายเทียนชัย จิตพราหมณ์ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส   0-5553-2864   0-5553-3920   08-1978-3702 
 ผอ.แขวงทางหลวงตากที่ 1   นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ   0-5551-1675   0-5551-3287   08-1973-1101 
 ผอ.แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)   นายสนิท ทองมา   08-6449-4907   0-5553-3387   08-6446-3245 
 ผอ.แขวงทางหลวงชนบทตาก   นายธงไชย ชมถนอม   0-5551-1562   0-5551-3388   08-1864-8198 
 ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 4   นายอำนาจ แฟงเอม   0-5589-3321ต่อ 888   0-5589-3320   08-1929-2710 
 ผอ.ท่าอากาศยานตาก   นางอุบลวรรณ วุฒิ (รกท.)   0-5556-3620 ต่อ 1111   0-5554-4593   08-1972-1191 
 ผอ.ท่าอากาศยานแม่สอด   นางอุบลวรรณ วุฒิ   0-5556-3620 ต่อ 1111   0-5551-4593   08-1972-1191 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 สถิติจังหวัดตาก   นายชีวัน มนัสศุภมงคล   0-5551-1298   0-5551-2705   09-0980-4240* 
 ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก   นายประหยัด แตงอุดม   0-5551-1967   0-5551-1967   09-2246-0096*, 08-9705-2150 
 หน.กลุ่มงานตรวจอากาศแม่สอด   นายวุฒิพงษ์ จันทร์เทศ    0-5556-3286   0-5556-3394   09-2246-8167* 
 หน.กลุ่มงานตรวจอากาศเขื่อนฯ   นายธนกร พันธ์หงษ์    0-5588-1247   0-5588-1247   09-2246-8166*  
 หน.กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ   นายวีระเนตร พิชญ์วิวัฒน์   0-5550-8961   0-5550-8961   09-2246-8169* 
 หน.กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง   นายวัชรชัย ใจโปร่ง   0-5556-1089   0-5556-1369   09-8282-4405* 
 หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตาก   นายพิทักษ์ เดชะ   0-5551-1140   0-5551-1140   09-1771-6700 
 หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด   นายมานะ ภู่จันทร์   0-5553-1277   0-5553-1277   09-1772-0615 
 หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์พบพระ   นายบุญยัง บุญนิ่ม   0-5556-9082   0-5556-9082   08-2768-7361 
10   หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก   นายจำรัส กองมณี   0-5559-1020   0-5559-1020   08-9461-9641 
11   หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์สามเงา   นายมนตรี ถูกจิต   0-5559-9088   0-5559-9088   08-6208-7202 
12   หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด   นายสมโภชน์ ศรีสมบัติ   0-5558-1140   0-5558-1629   08-1972-5365 
13   หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง   นายบัญชา เขียวแก้ว   0-5558-9099   0-5558-3260   09-1772-0596 
14   หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง   นายทองอยู่ ข่วงบุญ   0-5556-1127   0-5556-1127   08-1953-5049 
15   โทรศัพท์จังหวัดตาก   นายสุรเศรษฐ์ พรมยวน   0-5551-3533   0-5551-3538   08-1740-5602 
16   ผจก.สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ตาก   นายสุรพงษ์ เหลี่ยมแฉ่ง    0-5551-1139   0-5551-1540   08-1232-0125 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ   นายปัญญารัตน์ รังศิลป์   0-5551-2153   0-5551-2153   08-1752-0260 
 ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)   นายสันธาน มั่นคง   0-5551-1142 ต่อ 100   0-5551-1142 ต่อ 209   08-1953-5096 
 ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก)   นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา   0-5551-1763   0-5551-1763   08-1895-5508 
 ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)   นายเลิศ เอื้อทวีพล   0-5551-1441   0-5551-5470   08-9126-9326 
 ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก   นายชัยรัตน์ กิมประเทศ   0-5551-1914   0-5551-2977   08-1886-5778 
 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ตก.24   นายสว่างวงศ์ เจนอักษร   0-5559-3044   0-5559-3044   08-1707-6092 
 หน.สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำ จ.ตาก   นางสาลี่ สอนสำโรง   0-5551-7670   0-5551-7670   08-9640-2480 
 หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น   นายพรัญชัย ศิริพุฒ   -   -   09-5470-8854 
 หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง   นายพลวีร์ บูชาเกียรติ   -   -   08-9999-2000 
10   หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก   นายปิยะ ภิญโญ   -   -   08-1286-3915 
11   หน.อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช   นายสุธน เวียงดาว    0-5551-1429   0-5551-1429   08-9895-8533 
12   หน.อุทยานแห่งชาติลานสาง   นายก้อง อามระดิษฐ์   0-5589-4640   -   08-1971-4164 
13   หน.อุทยานแห่งชาติแม่เมย   นายวีระ กอแก้ว   -   -   08-1785-3433 
14   หน.อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   นายประสาท กำเนิด    0-5557-7447   -   08-9957-1246 
15   หน.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)   นายสุรศักดิ์ คำปาแก้ว    0-5550-8922   -   08-1887-4731 
16   หน.อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย(เตรียมการ)   นายนพรัตน์ แก้วโมรา   -   -   09-1837-2930* 
17   หัวหน้าวนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊   นายเสถียร สง่าแรง   -   -   06-3116-3300 
18   หัวหน้าวนอุทยานพระธาตุห้วยลึก   นายวีระ กอแก้ว   -   -   08-1785-3433 
19   หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกปะหละทะ   นายพีระ สุวรรณบัตร   -   -   08-1953-0882 
20   หัวหน้าวนอุทยานแก่งห้วยตาก   นายศุทธวีร์ ยศนันท์   -   -   08-1046-8773 
21   หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข   นายนพดล ทาบุญ   -   -   08-9566-3202 
22   หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลานสาง-ต้นกระบากใหญ่   นายฆียาวัฒน์ ยุธิษยานุวัฒน์   0-5589-6642   -   08-8752-0184 
23   หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าขุนพะวอ-น้ำตกพาเจริญ   นายภพ ดวงแก้ว   0-5580-1575   -   08-1036-3388 
24   หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง   นายธานี สมุทระกพงศ์   0-5550-0154   -   09-7920-4034 
25   หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่เมย   นายวนัส หงษ์หนึ่ง   -   -   09-7982-6346 
26   หัวหน้าสถานีควบคุมป่าแม่ตื่น   นายสุเมธ มณีรัตนโสภณ   -   -   08-1886-3102 
27   หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าตาก   นายประทีป ทัพมงคล   0-5550-5070   -   09-5195-6961 

กระทรวงแรงงาน


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 แรงงานจังหวัดตาก   นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล   0-5551-3773   0-5551-2896   09-7198-4652* 
 จัดหางานจังหวัดตาก   ว่าที่ร้อยโท อนุเทพ ศรีดาวเรือง   0-5551-4569   0-5551-4570   09-3324-8171 
 หน.สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด   นายอุบล แมลงภู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   0-5556-3639   0-5556-3640   08-4040-7330 
 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก   นางสาวอำไพ ศรีเริงหล้า   0-5551-1505, 0-5551-3642   0-5551-1505, 0-5551-3642   08-1886-3649* 
 ประกันสังคมจังหวัดตาก   นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์   0-5551-2450 ต่อ 111   0-5551-3672   08-1887-0487* 
 ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก    นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์   0-5551-5248   0-5551-5248   08-5483-8546* 

กระทรวงสาธารณสุข


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก   นพ.จรัญ จันทมัตตุการ   0-5551-8111, 0-5551-8100   0-5551-8109   08 1271 3490, 08 4430 2020*  
 ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์   0-5551-1200   0-5551-3037   08-1887-2926 
 ผอ.รพ.แม่สอด   นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา   0-5553-1970, 0-5553-1229   0-5554-2735, 0-5553-3046   09-7953-9151 
 ผอ.รพ.บ้านตาก   พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์   0-5559-1435-6, 0-5559-2079   0-5559-2079   06-2336-6323 
 ผอ.รพ.ท่าสองยาง   นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์   0-5558-9255-6 ต่อ 103   0-5558-9009   08-9891-6331 
 ผอ.รพ.สามเงา   นพ.ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์   0-5580-0596-8   0-5580-0596-8   08-8272-3849 
 ผอ.รพ.พบพระ   นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล   0-5556-9211-2 ต่อ 168   0-5556-9117   08-8282-2053 
 ผอ.รพ.แม่ระมาด   นพ.จิรพงศ์ อุทัยศิลป์   0-5558-1229 ต่อ 146   0-5558-1137   08-1785-2066 
 ผอ.รพ.อุ้มผาง   นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์   0-5556-1270-2 ต่อ 154   0-5556-1016 ต่อ 168   08-1887-7184 
10   ผอ.รพ.วังเจ้า   นพ.พิจารณ์ สารเสวก   0-5559-3060-1   0-5559-3062   09-6667-2819 
11   หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ ที่ 3.1 กำแพงเพชร   นายภูติทัศน์ เนียมประเสริฐ   0-5551-1171   0-5551-2767    
12   หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 (แม่สอด)   นายกฤษณะ สุขอ่วม    0-5553-2153   0-5553-2153   08-1042-1784* 

กระทรวงศึกษาธิการ


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ศึกษาธิการจังหวัดตาก   (ว่าง)   0-5503-9966-7, 08-8266-4301   0-5503-9966   088-2664304 
 ผอ.สพป.ตาก เขต 1   นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล   055-511201   0-5551-2887   08-1707-4170 
 ผอ.สพป.ตาก เขต 2   นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์   0-5553-6548 - 9 ต่อ 116   0-5553-1930   08-1475-2917, 08-1953-9205* 
 ผอ.สพม.เขต 38   นายสุดเขต สวยสม   0-5561-2793-5   0-5562-1290   09-3282-9977 
 ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก   ดร.สนธยา ทองอรุณศรี   0-5551-5900   0-5551-1833   08-9635-3425 
 ผอ.สนง. ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด   นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง   0-5580-1661   0-5580-1663   08-6571-3188 
 ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ   นายประจักษ์ ทาสี   0-5550-8737   0-5550-8737 ต่อ 18   08-7839-9206 
 ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก    นายวันชัย โตมี   0-5589-6567-8    0-5589-6568 ต่อ 500   08-1973-8349 
 ผอ.กศน.จังหวัดตาก   นายชนะ เปรมปรี   0-5551-1088   0-5551-3405   08-1973-5096* 
10   ผอ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก   ดร.วัลลีย์ อาศัย   0-5559-1426   0-5559-1912   06-1652-4425 
11   ผอ. วิทยาลัยเทคนิคตาก   นายจักรภพ เนวะมาตย์   0-5551-4231   0-5503-9941   08-1281-4486* 
12   ผอ. วิทยาลัยชุมชนตาก   นายสุรเสน ทั่งทอง   0-5589-7060   0-5589-7063   08-1971-5465 
13   ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด   นายเดโชวัต ทักคุ้ม   055-532644, 086-4454255   055-532644 ต่อ 8   089-7034546* 
14   ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก   นางสาวอรนลิน จินะฝั้น   0-5551-2824, 0-5551-2747   0-5551-2824   08-0670-9482* 
15   ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก    นายศรยุทธ เรืองน้อย   0-5589-5561   0-5589-5560   - 
16   ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก   นายพีรวัส นาคประสงค์   0-5589-4196   0-5589-4149   06-4240-0431* 
17   ผอ. สนง. สก.สค. (สวัสดิการครู)   นายธงชัย บัวเกตุ   0-5551-2936   0-5551-7926   08-1785-9348 
18   กศน.อ.เมืองตาก      0-5554-1230   0-5554-1230    
19   กศน.อำเภอพบพระ   นางประภาศรี จารุเศรณี   0-5556-9197    0-5556-9197    08-1707-5091 

กระทรวงยุติธรรม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ยุติธรรมจังหวัดตาก   นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร   0-5551-6996    0-5551-6996   08-1909-0148* 
 ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก   นายสำเริง สวัสดี   0-5589-3098   0-5589-3099   09-8259-7601* 
 รรท. ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด   นายจักร ลิ่มบุตร   0-5553-1226   0-5553-2826   09-8260-9048* 
 ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดตาก   นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร   0-5551-7639 ต่อ 106   0-5551-7638, 0-5551-7915   08-1909-0148* 
 ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด   นางนิตยา ทรายทอง   0-5553-4336-7   0-5553-6689   08-1909-0416* 
 ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดตาก   นายคเชนทร์ ผูกทอง   0 5588 0211   0 5588 0212   08-1837-8460* 
 ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก   นางสุภานนท์ คงหนอน   0-5551-3765   0-5551-2968   06-3217-4623 
 ผอ. สำนักงานบังคับคดีฯ แม่สอด   นายปริญญ์วัฒน์ เปี่ยมปิ่นวงศ์   0-5553-5700-2   0-5553-5703   08-9569-1015 
 ผอ.ส่วนประสานงานและการข่าวพื้นที่จังหวัดตากกรมสอบสวนคดีพิเศษ   นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร   0-5550-8937   0-5550-8937   08-3805-1717 

กระทรวงพาณิชย์


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 พาณิชย์จังหวัดตาก   นายอารีย์ เดวี   0-5551-1049   0-5551-3228   08-1379-5504 
 ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ตาก   นางพรทิพย์ อินทวงศ์   0-5553-2089   0-5553-2091   09-3213-8844 

กระทรวงพลังงาน


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 พลังงานจังหวัดตาก   นายวรชาติ พวงเงิน   055-516857-9, 08-1174-7925*   0-5551-6859   08-1886-6974 
   สำนักงานเขื่อนภูมิพล   ประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์เขื่อนภูมิพล 0-5588-1238   0-5588-1211-5   0-5588-1236   ห้องควบคุมเครื่อง 0-5588-1239 
 ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล   นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี   0-5588-1216   0-5588-1236   08-9623-0029 

กระทรวงอุตสาหกรรม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 อุตสาหกรรมจังหวัดตาก    นางพัชรี ใบยา   0-5551-2308,0-5551-7813 ต่อ 12   0-5551-3673   08-1984-9180* 

สำนักนายกรัฐมนตรี


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก   นายสุภาพ พวงสมบัติ   0-55-51-3584   0-5551-3584   092-2468357 
 ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ตาก   นายสุทัศน์ บุตรสุวรรณ   0-5589-0627-8   0-5589-0627   09-2246-8606 
 ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด   นางอลิสา โพธิ์สวัสดิ์   0-5553-3790   0-5553-3790   09-2246-8610* 
 รักษาการ นายสถานีวิทยุ อสมท. จ.ตาก   นายพิพัฒน์ สังข์แก้ว   0-5551-3888   0-5551-2123   094-480-3073 
 รอง ผอ.รมน.จังหวัดตาก (ท.)   พ.อ.วิทยา แก้วพรม   0-5551-1969   0-5551-1969   09-9159-5914 
 สนง.คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตาก (สคบ.)      0-5551-1546   0-5551-1503   09-1292-6808 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก   พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล   0-5551-2632   0-5551-2632   08-8959-1956 
 รอง ผบก.ภ.จว.ตาก   พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่   0-5551-1353 [103]   0-5551-2632   08-1785-3151 
 รอง ผบก.ภ.จว.ตาก   พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง   0-5551-1353   0-5551-2632   09-9159-9944 
 รอง ผบก.ภ.จว.ตาก   พ.ต.อ.สุธี เข็มราช   0-5551-1353   0-5551-2632   08-1971-2424 
 รอง ผบก.ภ.จว.ตาก   พ.ต.อ.สถาพร ศรีภิรมย์   0-5551-1353   0-5551-2632   08-1379-7133 
 รอง ผบก.ภ.จว.ตาก   พ.ต.อ.สังเวียน อินตากูล   0-5551-1353   0-5551-2632   08-1960-4999 
 รอง ผบก.ภ.จว.ตาก   พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณฑศรี   0-5551-1353   0-5551-2632   08-9936-2036 
 ผกก. สภ.เมืองตาก   พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี   0-5551-1355   0-5551-3873   08-1887-6965 
 ผกก.สภ.แม่สอด   ว่าที่ พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม   0-5553-1112, 0-5553-3351   0-5553-1130   09-2992-2569 
10   ผกก. สภ.บ้านตาก   พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม   0-5559-1009   0-5559-1010   08-6819-9090 
11   ผกก. สภ.พบพระ   พ.ต.อ.สุรินทราดิษฐ ทิพย์เจริญ   0-5556-9108   0-5556-9108   08-8879-5315 
12   ผกก. สภ.สามเงา   พ.ต.อ.คมม์ณัฐ อดิสุวรรณ์เดช   0-5559-9003, 0-5550-8668   0-5554-9517   08-1625-3003 
13   ผกก. สภ.อุ้มผาง    พ.ต.อ.ณัฐพล บุบผะศิริ   0-5556-1112   0-5556-1112   09-6669-3652 
14   ผกก. สภ.ท่าสองยาง   พ.ต.อ.กษิดิศ วุฒิลักษณ์   0-5558-9013   0-5558-9123   08-1566-5500 
15   ผกก. สภ.แม่ระมาด   พ.ต.อ.นเรศ พูลหน่าย   0-5558-1253   0-5558-1176   09-5328-9992 
16   ผกก. สภ.วังเจ้า   พ.ต.อ.การุญ วงศ์จันทรมณี   0-5559-3041   0-5559-3041   09-3589-3551 
17   ผกก. สภ.แม่ท้อ   พ.ต.อ.ลิขิตพงศ์ ศรีนาราง   0-5589-4573, 0-5558-9013   0-5589-4573   09-2667-5353 
18   ผกก. สภ.พะวอ   พ.ต.อ.นพพร โยธาราษฏร์   0-5559-5224   0-5559-5224   08-5333-9995 
19   ผกก. สภ.วังประจบ   พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป   0-5589-1588   0-5589-1588   08-1379-4237 
20   สว.สภ.หนองบัวเหนือ   พ.ต.ท.สุธรรม อ้นอินทร์   0-5550-5555, 0-5559-3041   0-5550-5555   09-4446-3914 
21   สว.สภ.แม่สลิด   พ.ต.ท.ราชัญ ลำไย   0-5558-7181   0-5558-7181   08-1900-7461 
22   สว.สภ.ยกกระบัตร   พ.ต.ท.เจษฎา จิตต์ตรง   0-5559-7204, 0-5588-1122   0-5559-7204   08-8425-7600 
23   สว.สภ.แม่เมย   พ.ต.ต.วิทวัส บุศน์น้ำเพชร   0-5557-7406   0-5557-7406   08-5164-1844 
24   ผกก.ตชด.34   พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง   0-5589-5543, 0-5589-5545   0-5589-5546   08-0614-2999 
25   ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก   พ.ต.อ.สังคม ตัดโส   0-5556-3000   0-5556-3000 ต่อ 13   08-6324-4545 
26   สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตารวจทางหลวง (ตาก)   พ.ต.ต.ประพฤทธิ์ เพชรพลอย   0-5551-2326   0-5551-2326   08-4160-3664 
27   สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวตาก   พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร   0-5553-5505, สายด่วน 1155   0-5553-5505   08-2764-5147* 
28   นักวิทยาศาสตร์ (สบ4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก   พ.ต.อ.สุรพล ใจแสน   0-5589-6295-6   0-5589-6295   08-9851-8016 
29   หน.ตำรวจสันติบาลจังหวัดตาก   ร.ต.อ.สมผล ศักดิ์สูง   0-5551-3426   0-5551-3426   09-4635-3358 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก   นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย   0-5551-3188, มท.23662   0-5554-1234   08-1533-9988* 

สำนักงานอัยการสูงสุด


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 อัยการจังหวัดตาก   นายประสงค์ กิ่งพุทธพงษ์   0-5551-6310   0-5551-1005 ต่อ 120   0-92246-2783 
 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก   นางสาวสุภาพร จุลดุลย์   0-5551-7968   0-5551-7553   06-1403-1163 
 อัยการผู้เชี่ยวชาญ รก. อัยการจังหวัดแม่สอด   นายธานินทร์ ประดิษฐ   0-5553-3703   0-5553-3449 ต่อ 105   08-1830-3244 
 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดตาก   นางสาวนิติกาญจน์ วงค์ครองศักดิ์   0-5551-1220   0-5551-1220   06-3203-0636 

ศาลยุติธรรม


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก   นายไพบูลย์ จันทร์ประสิทธิ์   0-5557-2080   0-5557-2082   - 
 ผอ.สำนักงานประจำศาลจังหวัดตาก   นายทวี บุญยิ่ง   0-5557-2075-9   0-5557-2082    
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตาก   นายวิฑูรย์ วิริยะวิธสัจจา   0-5551-5207   0-5551-8981   - 
 ผอ.สนง.ประจำศาลเยาวชนฯ จ.ตาก   นางสาววนิดา พิพัฒน์นภาพร   0-5551-5207   0-5551-5981   09-5364-3116 
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด   นายอนุรักษ์ เปลวเฟื่อง   0-5553-1366   0-5553-5256   - 
 ผอ.สนง.ประจำศาลจังหวัด แม่สอด   นางสาวปรีดา ศรีสังข์   0-5553-1232 ต่อ 106   0-5553-5376    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก      0-5551-8333   0-5554-8333 ต่อ 100    
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ   0-5551-8333 ต่อ 200   0-5551-8333 ต่อ 110   08-9900-9888 
 รองนายก อบจ.ตาก   นายชัชวาลย์ แสงจ๊า   0-5551-8333 ต่อ 301   0-5551-8333 ต่อ 110   06-2349-9885 
 รองนายก อบจ.ตาก   นายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ   0-5551-8333 ต่อ 302   0-5551-8333 ต่อ 110   08-1886-9988 
 (รรท.) ปลัด อบจ.    นางวันทนา วิรัชเกษม รองปลัด อบจ.ตาก   0-5551-8333 ต่อ 106   0-5551-8333 ต่อ 110   08-9759-3245 
   เทศบาลนครแม่สอด      0-5553-1113   0-5553-1434    
 นายกเทศมนตรีนครแม่สอด   นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์   0-5553-1454   0-5553-1434   08-1532-8888 
 รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด   นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล   0-5554-7449   0-5553-1454   - 
 รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด   ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร   0-5554-7449   0-5553-1454   08-1888-5051 
 รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด   นายถิรยุทธ ฉันติกุล   0-5554-7449   0-5553-1454   08-1407-6385 
 รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด   นายกุล เครือวีระ   0-5554-7449   0-5553-1454   - 
10   ปลัดเทศบาลนครแม่สอด   นายรักพงษ์ บุลศิริ   0-5554-7449   0-5553-1454   08-1532-8888 
   เทศบาลเมืองตาก      0-5551-8888   0-5551-8800    
11   นายกเทศมนตรีเมืองตาก   นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ   0-5551-8888   0-5551-8800   08-1835-3534* 
12   รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก   นายชลิต ธนโชควณิช   0-5551-8888   0-5551-8800   08-1973-1443 
13   รองนายเทศมนตรีเมืองตาก   นายมานะ กำเงิน   0-5551-8888   0-5551-8800   08-1887-3940 
14   รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก   นายทิน พุทธัง   0-5551-8888   0-5551-8800   08-6589-9052 
15   ปลัดเทศบาลเมืองตาก   น.ส.นิศารัตน์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา   0-5551-8888 ต่อ 115   0-5551-8800   08-1882-3029 
16   นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม   นายเกษมสันต์ คำพุฒ   0-5551-3301 ต่อ 101   0-5551-6384   08-9438-8976 
17   นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้   นายไชยเดช แก้วประดิษฐ์   0-5589-7077   0-5589-7078   08-1888-8819 
18   นายกเทศมนตรีตำบลวังเจ้า   นายพิทักษ์ สาคร   0-5559-3003 ต่อ 11   0-5559-3244   08-1886-1713 
19   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก   นายธีรชัย บัวติ๊บ   0-5559-1251   0-5559-1135   08-6200-9841 
20   นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเชาะ   นายกำจัด นิลจันทร์   0-5555-5315 ต่อ 11   0-5555-5315 ต่อ 12   08-1973-5223 
21   นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา   นายสุมิตร มหาวรรณ   0-5580-0606 ต่อ 101   0-5580-0606 ต่อ 111   08-9567-6562 
22   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด   ดร.ชัยณรงค์ มะเดชะ   0-5558-1119 ต่อ 11   0-5558-1119 ต่อ 19   08-9567-1004 
23   นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา   นายบุญส่ง บูลย์ประมุข   0-5558-5145 ต่อ 20   0-5558-5249   08-1971-4692 
24   นายกเทศมนตรีตำบลพบพระ   นายสมบูรณ์ ตันกรณ์   0-5556-9001   0-5556-9022   08-5365-4855 
25   นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ   นายสราวุธ หาญเมืองใจ   0-5558-3079   0-5558-3078   08-1785-1798 
26   นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด   -ว่าง-   0-5556-3043   0-5556-3169   08-1886-2610 
27   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว   นายศรศักดิ์ ดวงมณี   0-5554-2720   0-5554-2720   08-1727-8957 
28   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต้าน   นางวรพงศ์ ฮอมหนัก   0-5558-9120   0-5558-9102   08-9858-5689 
29   นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง   ด.ต.สมพร บุญคง   0-5556-1618   0-5556-1613   08-1886-5226 
30   นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน   นายชวลิต บัวผัน   0-5557-7311-2   0-5557-7312   08-2226-6366 
31   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กลอง   นายสมานมิตร ล่าลี้   0-5556-1444   0-5556-1444   08-4380-2123 
32   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวง   นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข   0-5558-5333   0-5558-5333   08-8290-5849 

องค์กรอิสระภาครัฐ/เอกชน


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก   นางศลิษา ภิรมย์รัตน์   0-5551-1011   0-5551-1011   0-551-1004 มท.23510 
 ผอ. กกต. ประจำจังหวัดตาก   นายชูชาติ สุขสงวน   0-5551-5986   0-5551-7571   09-6697-4639 
 ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก   นายนิรันดร ศรีภักดี   0-5551-2105   0-5551-2106   09-2259-5757 
 ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.ตาก (สตง.)   นางสาววิไลวรรณ พรหมอยู่   0-5551-2175   0-5551-2176   08-9128-9723 
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 32 (ตาก)   นายมนต์ชัย ณ ลำพูน   0-5589-1112-3   0-5589-1113   08-6911-3009* 
 นายกสโมสรโรตารี่ตาก   นายพศิน อนันตกุล   0-5554-1686   0-5554-0297   08-1888-5215 
 นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก   นายศักดิ์ชัย มงคลพิทยาธร   0-5551-1605      08-4380-5408 
 นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตาก   นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น          
 หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์   น.ส.นฤมล พรหมวา   0-5551-4061-2   0-5551-4060   08-1881-1542 
10   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก   นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์   0-5550-8571   0-5550-8572    
11   ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก   นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์   0-5556-4132,08-8278-1299   0-5556-4131, 0-5551-5216   08-8278-1299 
12   ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก   นายสราวุธ แดนโพธิ์   0-5551-1286   0-5551-4106   08-4531-6464 
13   ประธานเครือข่ายธุรกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (ฺBiz Club SEZ Tak)   นายสุรชัย วีระสมเกียรติ   09-8815-1438   -   09-8815-2438 
14   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก   นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน   0-5551-5678   0-5551-5679   08-7212-7020 
15   ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก   นายกำธร บุญสา   0-5551-7722      08-5537-2392 
16   ผอ.บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)   นายมาโนช จรุญวุฒิธรรม   0-5551-7444 ต่อ 204   0-5551-7440   - 
17   ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก   นายกฤษณพงศ์ พรมบุญชู          

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร /สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)   - ว่าง -          
 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก(ส.ว.)   นายชรินทร์ หาญสืบสาย   0-2424-7978   0-2287-2678   08-1921-8129 

โรงเรียน


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 อำเภอเมืองตาก             
 อนุบาลตาก      0-5551-1138      08-1532-7961 
 ตากสินราชานุสรณ์      0-5551-1136      08-5602-4193 
 ถนอมราษฎร์บำรุง   นายชาคริต คำนวนสินธุ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)   0-5551-1762   0-5551-1538   08-9562-6512 
 ตากพิทยาคม      0-5551-1134      08-5052-5028 
 ผดุงปัญญา      0-5551-1135      08-6440-6991 
 วังประจบวิทยาคม      0-5589-1585      08-1284-8697 
 วังหินกิตติวิทยาคม      0-5555-2012      08-4236-6757 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก   นายศรยุทธ เรืองน้อย   0-5589-5561   0-5589-5560     
10   โสตศึกษาจังหวัดตาก      0-5589-4196      08-1971-0508 
11   เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัย      0-5551-1129      08-4990-9694 
12   กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง      0-5551-5141      0-5551-1844 
13   วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น      0-5551-4499      0-5551-1330 
14   ตากกวง      0-5551-1620      08-9566-3136 
15   พลูหลวงวิทยา      0-5554-1443      08-3696-8287 
16   ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก   นายอภิรัตน์ รสหวาน   0-5551-7484   -   09-3265-7490 
17   เทศบาล 1 กิตติขจร       0-5551-1347      08-1045-5936 
18   เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย      0-5551-2317      08-7917-8281 
19   เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม      0-5589-3204      08-1887-5643 
20   เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์      0-5551-1039      08-1596-6690 
21   อำเภอบ้านตาก             
22   บ้านตากประชาวิทยาคาร      0-5559-1026      08-1971-4501 
23   ทุ่งฟ้าวิทยาคม      0-5555-5271      08-5729-6287 
24   อำเภอสามเงา             
25   สามเงาวิทยาคม      0-5559-9026      08-6440-3134 
26   ยกกระบัตรวิทยาคม      0-5559-7173      08-3199-1482 
27   อำเภอวังเจ้า             
28   วังเจ้าวิทยาคม      0-5559-3009      08-1785-3990 
29   นาโบสถ์พิทยาคม      0-5589-5066      08-8278-3024 
30   อำเภอแม่สอด             
31   สรรพวิทยาคม      0-5553-1094   0-5553-4861   08-6440-6631 
32   แม่ปะวิทยาคม      0-5550-6522   0-5550-6522   08-1379-1891 
33   ด่านแม่ละเมาวิทยาคม      0-5559-5186   0-5559-5187   00-1037-3842 
34   แม่กุวิทยาคม      0-5555-1213   0-5555-1213   08-9958-8231 
35   อำเภอแม่ระมาด             
36   แม่ระมาดวิทยาคม      0-5558-1238   0-5558-1079   08-1038-6330 
37   อำเภอท่าสองยาง             
38   ท่าสองยางวิทยาคม      0-5558-9101   0-5558-9306   08-5267-8510 
39   อำเภอพบพระ             
40   พบพระวิทยาคม      0-5556-9081   0-5556-9356   08-7839-6412 
41   อำเภออุ้มผาง             
42   อุ้มผางวิทยาคม      0-5556-1005   0-5556-1005   08-9858-4210 

โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
 อำเภอแม่สอด             
 ท่านผู้หญิงทวี มณีบุตร      0-5557-7568      08-2164-6863 
 อำเภอแม่ระมาด             
 บ้านแสมใหญ่      0-5557-7424      08-4822-2511 
 บ้านเพะ      0-5557-7423      08-4822-2511 
 บ้านเลอตอ (มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทร์เสน)      0-5557-7432      09-0745-7136 
 บ้านทีวะเบยทะ      0-5557-7433      08-6107-5125 
 บ้านวะกะเลโค๊ะ      0-5557-7434      08-4813-9038 
 บ้านเลผะสุคี      0-5557-7435      08-1283-7064 
10   อำเภออุ้มผาง             
11   บ้านแม่กลองคี      0-5557-7569      08-7943-1025 
12   บ้านแม่จันทะ      0-5557-7570      08-1973-0234 
13   บ้านหม่องกั๊วะ      0-5557-7571      08-1037-2456 
14   บ้านเลตองคุ      0-5557-7572      08-7849-8871 
15   อำเภอท่าสองยาง             
16   เทคนิคอาสา 1      0-5557-7420      08-5604-5649 
17   จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3      0-5557-7421      08-2882-9328 
18   บ้านกามาผาโด้      0-5557-7422      08-4481-8748 
19   บ้านแม่อมยะ      0-5557-7425      08-9267-7299 
20   บ้านแม่ละนา      0-5557-7426      08-7199-4512 
21   บ้านพอบือละคี      0-5557-7427      08-9774-7439 
22   บ้านแม่หละคี      0-5557-7428      08-1040-4942 
23   บ้านคะเนจือทะ      0-5557-7429      08-1025-6385 
24   บ้านเลโพเด      0-5557-7430      08-4576-8461 
25   บ้านตีนดอย      0-5557-7431      08-1971-5478 

โรงแรม /ที่พัก


ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ
   อำเภอเมืองตาก             
 เวียงตากริเวอร์ไซด์      0-5551-2507-8   0-5551-2168    
 สวนสินการ์เด้นท์ รีสอร์ท (1)      0-5589-3444-5   0-5589-3445    
 สวนสิน ล้านนา การ์เด้นท์ (2)      0-5589-1333   0-5589-1189    
 ราชาบุรี บูติกโฮเท็ล      0-5557-2111-9   0-5551-2476    
 ตากอันดามันรีสอร์ท      0-5551-7565-6   0-5551-7566    
 เกาะลอยโกลเด้นท์ปาร์ค      0-5551-7461-4   0-5551-7461-4    
 แมกไม้โฮมสเตย์      0-5551-2653   0-5551-2653    
 คลองสักรีสอร์ท      0-5589-2699   0-5589-2699    
 เมฆวิไล      0-5551-1732   0-5551-1732    
10   แม่ปิง      0-5551-1807   0-5551-1807    
11   รมณีย์การ์เด้นท์      0-5551-6888   0-5551-1728    
12   รัก โฮเท็ล      0-5554-1559       
13   มาดามวี      0-5551-5777   0-5551-5777    
14   ไม้งามรีสอร์ท      0-5551-3326       
15   บ้านพักรับรองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.ตาก      0-5551-2131       
16   ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดตาก      0-5550-7101       
17   อุทยานแห่งชาติลานสาง      0-5557-7207       
18   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช      0-5551-1429       
   อำเภอแม่สอด             
19   เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท      0-5553-2601-8   0-5553-2600    
20   โรงแรมปูนนกันต์      0-5553-4732-3   0-5553-4733    
21   โรงแรม พี.เค. เฮ้าส์      0-5553-2744   0-5553-3233    
22   ควีนพาเลส      0-5553-5627-8   0-5553-5627-8    
23   ดวงกมล      0-5554-2648-9   0-5553-1103    
24   พรเทพ      0-5553-2590-5   0-5553-2596    
25   เฟิสท์      0-5553-1233   0-5553-1340    
26   ณัชพลมินิ รีสอร์ท      0-5553-1553       
27   วัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท      0-5553-3468-70   0-5553-3469    
28   หมอกฟ้าใส รีสอร์ท      0-5557-7682-4   0-5557-7685    
29   ห้วยหินฝน ฮัท            08-6212-7750 
30   เรือนอุษา รีสอร์ท      0-5555-4270       
31   ภูอินน์      0-5553-6101-3   0-5553-6164    
32   บ้านอริสา      0-5553-5111   0-5553-6700    
33   บ้านเคียงจันทร์ รีสอร์ท      0-5554-7225-6   0-5554-7225-6    
34   อิระวดี รีสอร์ท      0-5553-5430   0-5553-5430    
35   พุทธชาด รีสอร์ท      0-5554-6235       
36   บ้านไมตรี บูติคเฮ้าส์      0-5553-3334   0-5553-3334    
37   แม่สอด เซนเฮาส์      0-5556-4122       
38   ที.คอร์เนอร์โฮม      0-5554-6482       
39   เก๋า เก๋า รีสอร์ท      0-5580-1600       
40   เอราวัณ เพลส      0-5554-7060       
41   บ้านไทยเกสต์เฮาส์      0-5553-1590       
42   รุจิรา เกสต์เฮาส์      0-5554-4969       
43   พิณ เกสต์เฮาส์      0-5553-4651       
44   โกลเด้นท์ฮิลล์ รีสอร์ท      0-5553-4520       
45   สวนสิน เมาเท่นลอดจ์            08-1888-2404 
46   บ้านพักรับรองสวนป่าแม่ละเมา      0-5550-0083       
   อำเภอท่าสองยาง             
47   อุทยานแห่งชาติแม่เมย      0-5557-6452-3       
48   เพียรพร รีสอร์ท            08-7105-2330 
49   วสันต์ มินิรีสอร์ท      0-5558-9088       
50   บีพี รีสอร์ท      0-5558-9098       
51   ห้องพักบัวหลวง            08-5466-8052 
52   ท่าสองยางฮิลล์ รีสอร์ท      0-5558-9088       
   อำเภอพบพระ             
53   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ      0-5550-0906       
54   สวนป่าพงษ์คุ้มภัย      0-5552-0169       
   อำเภอแม่ระมาด             
55   อุทยานแห่งชาติขุนห้วยพะวอ            08-9957-1246 
   อำเภออุ้มผาง             
56   บ้านพักรับรอง เขตฯ อุ้มผาง      0-5557-7318       
57   กัญญาภัค การ์เดนท์ รีสอร์ท      0-5556-1253       
58   กิฟท์ เฮาส์      0-5556-1181       
59   แคมป์สุขเสถียร      0-5580-9104       
60   ดอกเสี้ยวทัวร์      0-5580-9080       
61   บ้านดาบธรรมทัวร์      0-5556-1038       
62   ปา กะ ญอ รีสอร์ท      0-5556-1022       
63   ตูกะสู ค็อทเทจ      0-5556-1295       
64   วิริยา วิลเลจ & รีสอร์ท      0-5556-1066       
65   อุ้มผาง สมายล์เฮาส์      0-5556-1430       
66   ทีลอซู ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท      0-5556-1010       
67   ธวัชชัย ทีเจ ทัวร์      0-5556-1090   0-5556-1090    
68   นภาทัวร์      0-5556-1287   0-5556-1287    
69   บ้านพฤกษ์ธญา รีสอร์ท      0-5556-1308   0-5556-1308    
70   บ้านบนดอย            08-9099-2901 
71   บ้านพักริมน้ำป่าคา รีสอร์ท      0-5556-1028       
72   บ้านสวนบุญญาภรณ์      0-5556-1093   0-5556-1341    
73   บ้านสวนสักสปารีสอร์ท      0-5556-1169   0-5556-1169    
74   บ้านห้วยน้ำเย็น      0-5556-1092   0-5556-1092    
75   วิมานเมฆรีสอร์ท      0-5556-1614       
76   บุญช่วยแคมปิ้งทัวร์      0-5556-1020       
77   บุญล่ำ รีสอร์ท & ทัวร์      0-5556-1021       
78   ปะละทะ ฮอลิเดย์ แคมป์      0-5556-1030       
79   พี เอ็ม การท่องเที่ยว      0-5556-1059   0-5556-1294    
80   ภูดอยแคมป์ไซด์แอนด์รีสอร์ท      0-5556-1049   0-5556-1049    
81   แม่กลองรีสอร์ท      0-5556-1054       
82   เรือนธรรมชาติ      0-5580-9119       
83   วีระทัวร์      0-5556-1239       
84   สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท      0-5556-1119-20       
85   เดอะอุ้มผางริเวอร์ไซด์            08-6934-2871 
86   กิ่งไผ่ทัวร์      0-5556-1048       
87   บ้านฝรั่งโฮมสเตย์            08-2177-4298 
88   สีสัน อุ้มผางทัวร์      0-5556-1391       
89   บ้านสวนภูริญญ์            08-1953-4731 
90   ผ่องใส ริเวอร์ไซด์      0-5556-1043   0-5556-1043    
91   อบอุ่นทัวร์      0-5556-1036       
92   อุ้มผางบุรี รีสอร์ท      0-5556-1756   0-5556-1756    
93   อุ้มผางไทรแองเกิ้ล ทัวร์      0-5580-9226       
94   อุ้มผาง จังเกิ้ลแอนด์ราฟท์      0-5556-1247   0-5556-1255    
95   อิงดอย รีสอร์ท      0-5556-1176       
96   อุ้มผาง คันทรี ฮัท      0-5556-1079       
97   อุ้มผาง เฮ้าส์      0-5556-1511       
98   เดอะ ปาลิซู ฮิลล์            08-1181-9228 
99   อุ้มผางการท่องเที่ยว      0-5556-1374       
100   ต้นเตย ริเวอร์ฮิลล์      0-5556-1204       
101   ไมตรี รีสอร์ท      0-5556-1212       
102   อุ้มผางคี รีสอร์ท         0-5556-1429   08-9676-3721 
103   ม่อนกระทิง อุ้มผางฮิลล์ รีสอร์ท      0-5556-1063-4   0-5556-1065    
104   บ้านชล-อรัญย์      0-5556-1441       
105   เสียงซึง รีสอร์ททัวร์      0-5556-1031       
106   เพื่อนเพลง ทัวร์            08-1397-6091 
107   พายเรือและเดินป่า      0-5556-1412       
108   อุ้มผางแคมป์ปิ้งทัวร์      0-5554-7149   0-5554-7149    
109   ใจอุ้มผาง ทัวร์      0-5556-1337   0-5556-1337    
110   ลองมาซิเออทัวร์            08-9857-4898 
111   ภูบาล การท่องเที่ยว      0-5556-1317       
112   เฮือนเฮา      0-5556-1584       
113   แอ่วอุ้มผางทัวร์      0-5556-1511       
114   สมหวัง ทัวร์      0-5580-9226       
115   ป้าลี ลุงทน ทัวร์      0-5556-1415       
116   ภูจันผาอีโค่ ทัวร์            08-1310-7987 
117   ฟาร์มเมอร์ ฮิลล์      0-5556-1235       
118   เสียงน้ำใส รีสอร์ท      0-5556-1077       
   อำเภอสามเงา             
119   บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล      0-5554-9509   0-5554-9508    
120   ฉัตรชัยฟาร์ม&โฮมสเตย์      0-5557-7208   0-5557-7208    
121   เรือท่องนที            08-1906-0441 
122   แพนงนภัส ทัวร์      0-5551-5350   0-2993-5710    
123   แพถวิลชัย            08-1971-1597 
124   แพศรีอุดมทรัพย์      0-5554-9168   0-5554-9168    
125   แพนงนุช            08-1973-4254 
126   แพ ธ กาญจนา      0-5554-9238       
127   แพบิ๊กโป้ย      0-5559-9058       
128   แพเพชรแม่ปิง      0-5551-9250       
129   แพ ช โชคประเสริฐ            08-1962-3479 
130   แพชาวดอย      0-5559-9110       
131   แพธาดาริเวอร์ ทัวร์      0-5554-9767       
132   แพแม่ปิง รีสอร์ท            08-1953-4287 
133   แพรุ่งเจริญ ทัวร์      0-5554-9311       
134   แพมาลัยทัวร์      0-5554-3044       
135   แพศรีน้ำเงิน            08-7181-3540 
136   แพจามเทวี ทัวร์      0-5554-9376       

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 8 คน
  วันนี้ 7,492 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,146 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา