พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แบบรายงานตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการ มท. สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว14990 ลว.16 ก.ย.63
โพสต์เมื่อ 16 ก.ย. 2563 เวลา 15:36 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
2
แบบรายงานผลความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปี 2563 รอบ 2
โพสต์เมื่อ 3 ก.ย. 2563 เวลา 09:44 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
3
สิ่งที่่ส่งมาด้วยตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก0017.2/ว13254 ลว.14 ส.ค.63 การรายงานตามประเด็นตรวจ ผต.มท.(ส.ค.63)
โพสต์เมื่อ 17 ส.ค. 2563 เวลา 11:28 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว12060 ลว.23 ก.ค.63การตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต.นร. เขต17
โพสต์เมื่อ 24 ก.ค. 2563 เวลา 09:37 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ จ.ตาก ตก 0017.2/ว11642 ลว.16 ก.ค.63 ข้อสเนอแนะ ผต.มท.เขต17 (เม.ย.-พ.ค.63)
โพสต์เมื่อ 17 ก.ค. 2563 เวลา 13:24 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
6
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ จ.ตาก ตก 0017.2/ว11281 ลว.10 ก.ค.63 ประเด็นตรวจ ผต.มท. (ก.ค.63)
โพสต์เมื่อ 14 ก.ค. 2563 เวลา 09:43 น. (ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
7
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว9694 ลว.11 มิ.ย.63 รายงานประเด็นตรวจ ผต มท-มิย63
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 10:37 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว7887 ลว.8 พ.ค.63 ประเด็นตรวจราชการ ผต มท (พฤษภาคม 2563)
โพสต์เมื่อ 12 พ.ค. 2563 เวลา 09:45 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
9
แบบรายงาน (Word) การตรวจราชการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ของ ผต.นร. (ตก0017.2/6707-ว6708_16 เม.ย.63)
โพสต์เมื่อ 17 เม.ย. 2563 เวลา 12:52 น. (ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
10
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว6479 ลว.13 เม.ย.63 ประเด็นตรวจราชการ ผต.มท.(เม.ย.63)
โพสต์เมื่อ 14 เม.ย. 2563 เวลา 14:54 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
11
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ปี 2563 จังหวัดตาก (ณ วันที่ 10 เม.ย.63)
โพสต์เมื่อ 10 เม.ย. 2563 เวลา 14:17 น. (ดาวน์โหลด 94 ครั้ง)
12
ตารางสรุป KPI การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ปี 2563 ของ ก.พ.ร. ซึ่งมีรายการ รวม 27 ตัวชี้วัด 67 ฐานข้อมูล (ณ วันที่ 3 เม.ย.63)
โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2563 เวลา 10:25 น. (ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
13
ประเด็นตรวจราชการ/แบบรายงานฯ ของผู้ตรวจราชการ มท. (มีนาคม 2563) ตามหนังสือ ตก0017.2/ว4359 ลว.11 มี.ค.63
โพสต์เมื่อ 11 มี.ค. 2563 เวลา 15:31 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
14
แบบรายงานฯ สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว3378 ลว.26 มี.ค.63 ข้อเสนอแนะ ผต มท17-มค63
โพสต์เมื่อ 26 ก.พ. 2563 เวลา 11:31 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
15
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว3041 ลว.20 ก.พ.63การประชุม กธจ.ตาก และตรวจราชการการของ ผต.นร. เขต17
โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15:01 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
16
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว2463 ลว.12 ก.พ.63 ประเด็นตรวจราชการ ผต.มท. (ก.พ.63)
โพสต์เมื่อ 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:53 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
17
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก0017.2/ว587 ลว.13 ม.ค.63 กำหนดการตรวจราชการ ผต.มท. เขต17(22มค63)
โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 2563 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 102 ครั้ง)
18
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือ ที่ ตก 0017.2/ว299 ลว.8 ม.ค.63 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนฯ
โพสต์เมื่อ 9 ม.ค. 2563 เวลา 10:44 น. (ดาวน์โหลด 118 ครั้ง)
19
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก0017.2/ว20439 ลว.6 ธ.ค.62_ประเด็นตรวจฯ ผต มท ประจำเดือน ธ.ค.62
โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 14:55 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
20
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว21077 ลว.20 ธ.ค.62 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการAFS-15พย62
โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 14:30 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
21
ประเด็น/แบบรายงานฯ การตรวจราชการ มท. (พ.ย.62) ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว19207 ลว.18 พ.ย.62
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2562 เวลา 15:01 น. (ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4 ตามหนังสือ ตก0017.2/ว18825 ลว.12 พ.ย.62 แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษฯ
โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2562 เวลา 12:51 น. (ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 ตามหนังสือ ตก0017.2/ว18825 ลว.12 พ.ย.62 แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษฯ
โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2562 เวลา 12:01 น. (ดาวน์โหลด 256 ครั้ง)
24
แบบข้อมูลทำเนียบส่วนราชการจังหวัดตาก ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว16837 ลว. 8 ต.ค.62
โพสต์เมื่อ 9 ต.ค. 2562 เวลา 08:54 น. (ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)
25
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก0017.2/ว15087 ลว.9 ก.ย.62 ประเด็นตรวจราชการ ผต.มท. เขต17 และแบบรายงานฯ รวม 2 แบบฯ
โพสต์เมื่อ 9 ก.ย. 2562 เวลา 10:28 น. (ดาวน์โหลด 88 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 9 คน
  วันนี้ 7,610 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,264 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา