พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กฎหมาย ข้อระเบียบ แผน

กฎหมาย ข้อระเบียบ แผนค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2563 เวลา 14:06 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
2
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2563 เวลา 14:06 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
3
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ฉบับเดือนมีนาคม2563โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2563 เวลา 14:06 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
4
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408/ว55 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563
โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2563 เวลา 14:06 น. (ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
5
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว156 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2563 เวลา 14:06 น. (ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
6
สำเนาประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2563 เวลา 14:06 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
7
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับเดือนมี.ค.63 โดยก.ดิจิทัล
โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2563 เวลา 14:05 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
8
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:23 น. (ดาวน์โหลด 189 ครั้ง)
9
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:21 น. (ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)
10
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:21 น. (ดาวน์โหลด 180 ครั้ง)
11
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:20 น. (ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)
12
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:19 น. (ดาวน์โหลด 390 ครั้ง)
13
แนวทางกาำรปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2556 เวลา 11:17 น. (ดาวน์โหลด 193 ครั้ง)
14
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 13:55 น. (ดาวน์โหลด 179 ครั้ง)
15
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 13:53 น. (ดาวน์โหลด 181 ครั้ง)
16
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 13:52 น. (ดาวน์โหลด 189 ครั้ง)
17
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 13:52 น. (ดาวน์โหลด 190 ครั้ง)
18
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 13:50 น. (ดาวน์โหลด 189 ครั้ง)
19
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 10:18 น. (ดาวน์โหลด 184 ครั้ง)
20
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2556 เวลา 09:20 น. (ดาวน์โหลด 193 ครั้ง)
21
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2556 เวลา 16:32 น. (ดาวน์โหลด 179 ครั้ง)
22
แนวทางการบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ (ส่วนที่ ๒)
โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2556 เวลา 13:56 น. (ดาวน์โหลด 202 ครั้ง)
23
แนวทางการบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ (ส่วนที่๑)
โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2556 เวลา 13:56 น. (ดาวน์โหลด 196 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 7,475 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,129 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา