พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คำสั่ง ประกาศ มาตรการโควิด 19 จังหวัดตาก

คำสั่ง ประกาศ มาตรการโควิด 19 จังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2821/2563 เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดน
โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2563 เวลา 13:32 น. (ดาวน์โหลด 2474 ครั้ง)
2
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2563 เวลา 13:31 น. (ดาวน์โหลด 2603 ครั้ง)
3
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 32/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 น. (ดาวน์โหลด 818 ครั้ง)
4
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2784/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) ประจำช่องทางผ่านแดนของจังหว
โพสต์เมื่อ 20 ต.ค. 2563 เวลา 16:53 น. (ดาวน์โหลด 437 ครั้ง)
5
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2661/2563 เรื่อง ระงับการเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 19 ต.ค. 2563 เวลา 13:33 น. (ดาวน์โหลด 767 ครั้ง)
6
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2758/2563 เรื่อง การระงับการนำเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และช่องทางอื่นๆ
โพสต์เมื่อ 18 ต.ค. 2563 เวลา 11:32 น. (ดาวน์โหลด 493 ครั้ง)
7
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ตาก ฉบับที่ 31/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จ.ตาก
โพสต์เมื่อ 18 ต.ค. 2563 เวลา 11:25 น. (ดาวน์โหลด 959 ครั้ง)
8
คำสั่งจังหวัดตากที่ 2750/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบัญชาเหตุการณ์ประจำช่องทางผ่านแดนจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 16 ต.ค. 2563 เวลา 15:51 น. (ดาวน์โหลด 400 ครั้ง)
9
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 30/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 1 ต.ค. 2563 เวลา 15:09 น. (ดาวน์โหลด 741 ครั้ง)
10
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2161/2563 ระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก ลงวันที่ 2 กันยายน 2563
โพสต์เมื่อ 2 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 น. (ดาวน์โหลด 716 ครั้ง)
11
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 29/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 14:13 น. (ดาวน์โหลด 591 ครั้ง)
12
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 28/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 14:09 น. (ดาวน์โหลด 412 ครั้ง)
13
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนาฯ
โพสต์เมื่อ 20 ก.ค. 2563 เวลา 14:30 น. (ดาวน์โหลด 274 ครั้ง)
14
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 27/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:24 น. (ดาวน์โหลด 614 ครั้ง)
15
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:22 น. (ดาวน์โหลด 397 ครั้ง)
16
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ณ 30มิ.ย.63
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:13 น. (ดาวน์โหลด 301 ครั้ง)
17
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:13 น. (ดาวน์โหลด 209 ครั้ง)
18
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:11 น. (ดาวน์โหลด 220 ครั้ง)
19
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ 6/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:09 น. (ดาวน์โหลด 249 ครั้ง)
20
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:09 น. (ดาวน์โหลด 219 ครั้ง)
21
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่11) ประกาศ ณ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:05 น. (ดาวน์โหลด 194 ครั้ง)
22
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่12) ประกาศ ณ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:05 น. (ดาวน์โหลด 182 ครั้ง)
23
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 15:13 น. (ดาวน์โหลด 556 ครั้ง)
24
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 17:14 น. (ดาวน์โหลด 487 ครั้ง)
25
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:13 น. (ดาวน์โหลด 1125 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 8 คน
  วันนี้ 7,659 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,313 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา