พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คำสั่ง ประกาศ มาตรการโควิด 19 จังหวัดตาก

คำสั่ง ประกาศ มาตรการโควิด 19 จังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2161/2563 ระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก ลงวันที่ 2 กันยายน 2563
โพสต์เมื่อ 2 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 น. (ดาวน์โหลด 294 ครั้ง)
2
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 29/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 14:13 น. (ดาวน์โหลด 318 ครั้ง)
3
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 28/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 14:09 น. (ดาวน์โหลด 149 ครั้ง)
4
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนาฯ
โพสต์เมื่อ 20 ก.ค. 2563 เวลา 14:30 น. (ดาวน์โหลด 152 ครั้ง)
5
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 27/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:24 น. (ดาวน์โหลด 356 ครั้ง)
6
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:22 น. (ดาวน์โหลด 223 ครั้ง)
7
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ณ 30มิ.ย.63
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:13 น. (ดาวน์โหลด 184 ครั้ง)
8
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:13 น. (ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
9
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:11 น. (ดาวน์โหลด 107 ครั้ง)
10
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ 6/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:09 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
11
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:09 น. (ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
12
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่11) ประกาศ ณ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:05 น. (ดาวน์โหลด 95 ครั้ง)
13
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่12) ประกาศ ณ 30 มิ.ย.2563
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2563 เวลา 15:05 น. (ดาวน์โหลด 87 ครั้ง)
14
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 15:13 น. (ดาวน์โหลด 407 ครั้ง)
15
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 17:14 น. (ดาวน์โหลด 353 ครั้ง)
16
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:13 น. (ดาวน์โหลด 915 ครั้ง)
17
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 3/2563 ณ 16 พ.ค 63
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 14:49 น. (ดาวน์โหลด 657 ครั้ง)
18
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 2/2563 ณ 1 พ.ค 63
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 14:49 น. (ดาวน์โหลด 292 ครั้ง)
19
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ณ28 เม.ย.63
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 14:49 น. (ดาวน์โหลด 194 ครั้ง)
20
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย.63
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 14:49 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
21
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย 63
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 14:48 น. (ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)
22
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2563 เวลา 09:09 น. (ดาวน์โหลด 639 ครั้ง)
23
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2563 เวลา 09:09 น. (ดาวน์โหลด 543 ครั้ง)
24
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1163/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดตาก (ศปก.จ.ตาก) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563
โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2563 เวลา 16:39 น. (ดาวน์โหลด 700 ครั้ง)
25
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:09 น. (ดาวน์โหลด 908 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 180 คน
  เมื่อวาน 2,960 คน
  7 วันที่ผ่านมา 20,592 คน
  เดือนที่แล้ว 212,135 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,878,168 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา