พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อัพเดตเมื่อ 3 พ.ย. 2559 เวลา 10:51 น. (ดาวน์โหลด 209 ครั้ง)
2
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ลว 12 ต.ค. 59) สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0110/ว8192 ลว 29 ก.ย. 59
อัพเดตเมื่อ 12 ต.ค. 2559 เวลา 14:44 น. (ดาวน์โหลด 165 ครั้ง)
3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ลว. 28 ก.ย. 59) คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อัพเดตเมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา 13:01 น. (ดาวน์โหลด 156 ครั้ง)
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ลว. 28 ก.ย. 59) แนวทาง/ขั้นตอน การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อัพเดตเมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา 13:00 น. (ดาวน์โหลด 161 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ลว. ๒๓ ส.ค. ๕๙_ แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อัพเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2559 เวลา 09:43 น. (ดาวน์โหลด 205 ครั้ง)
6
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ลว. ๒๓ ส.ค. ๕๙ _แบบ สงป.๓๐๒ แบบ สงป. ๓๐๒/๑
อัพเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2559 เวลา 09:43 น. (ดาวน์โหลด 162 ครั้ง)
7
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒_ลว ๑๙ ส.ค. ๕๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก
อัพเดตเมื่อ 23 ส.ค. 2559 เวลา 16:16 น. (ดาวน์โหลด 184 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑_ลว ๑๙ ส.ค. ๕๙ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
อัพเดตเมื่อ 23 ส.ค. 2559 เวลา 16:16 น. (ดาวน์โหลด 646 ครั้ง)
9
New สิ่งที่ส่งมาด้วย_ตก 0017.2/ว22964 ลว.5 ส.ค.59 การประชุม VCS ระหว่าง ผวจ.ตาก และนายอำเภอ ประจำเดือน ส.ค.59
อัพเดตเมื่อ 11 ส.ค. 2559 เวลา 16:45 น. (ดาวน์โหลด 150 ครั้ง)
10
หนังสือแจ้งการการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (ตก0017.2/ว22636 ลว.1สค59) พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
อัพเดตเมื่อ 2 ส.ค. 2559 เวลา 09:58 น. (ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
11
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว11955 ลว. 21 ก.ค.59 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลฯ
อัพเดตเมื่อ 21 ก.ค. 2559 เวลา 16:36 น. (ดาวน์โหลด 161 ครั้ง)
12
สิ่งที่ส่งมาด้วย_ ที่ ตก 0017.2/ว 9757 ลว.16 มิ.ย. 59 มาตรการในการลดการเผยแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม
อัพเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2559 เวลา 10:15 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 _ที่ ตก 0017.2/ว9758 ลว.16 มิ.ย. 59 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์จังหวัดตาก
อัพเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2559 เวลา 09:08 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 _ที่ ตก 0017.2/ว9758 ลว.16 มิ.ย. 59 แนวทาง/ขั้นตอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดตาก
อัพเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2559 เวลา 09:06 น. (ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
15
สิ่งที่ส่งมาด้วย_มาตรการในการลดการเผยแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ
อัพเดตเมื่อ 11 มิ.ย. 2559 เวลา 12:12 น. (ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
16
การวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
อัพเดตเมื่อ 27 ม.ค. 2559 เวลา 14:26 น. (ดาวน์โหลด 154 ครั้ง)
17
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
อัพเดตเมื่อ 19 พ.ย. 2558 เวลา 15:29 น. (ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
18
แบบรายงาน ตำบลละ 5 ล้านบาท
อัพเดตเมื่อ 12 พ.ย. 2558 เวลา 16:30 น. (ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
19
คู่มือ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
อัพเดตเมื่อ 11 พ.ย. 2558 เวลา 11:26 น. (ดาวน์โหลด 146 ครั้ง)
20
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ปี 59
อัพเดตเมื่อ 30 ต.ค. 2558 เวลา 11:25 น. (ดาวน์โหลด 158 ครั้ง)
21
โครงการส่งเสริมอาชีพอาหารชนเผ่า ภายใต้โครงการราษฏรชาวไทยภูเขา59
อัพเดตเมื่อ 19 ต.ค. 2558 เวลา 10:21 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
22
แบบฟอร์มโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
อัพเดตเมื่อ 22 ก.ย. 2558 เวลา 13:33 น. (ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
23
ข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อัพเดตเมื่อ 22 ก.ย. 2558 เวลา 09:37 น. (ดาวน์โหลด 168 ครั้ง)
24
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และข้อมูลพื้นฐานโครงการ
อัพเดตเมื่อ 18 ก.ย. 2558 เวลา 10:15 น. (ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
25
แบบเสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (แบบ มสต.๒)
อัพเดตเมื่อ 14 ก.ย. 2558 เวลา 10:56 น. (ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 2 คน
  วันนี้ 126 คน
  เมื่อวาน 4,995 คน
  7 วันที่ผ่านมา 49,500 คน
  เดือนที่แล้ว 149,926 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,094,390 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา