พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

   ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


ผู้ว่าราชการคนที่ ๑
พระยาสุจริตรักษา (อ่วม สุจริตจันทร์)
พ.ศ.๒๔๒๕ - พ.ศ.๒๔๕๒

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒
พระยาสุจริตรักษา (ทองคำ อินทรสูต)
พ.ศ.๒๔๒๕ - พ.ศ.๒๔๕๒

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓
พระยาสุจริตรักษา (เชื้อ กัลยาณมิตร)
พ.ศ.๒๔๒๕ - พ.ศ.๒๔๕๒

ผู้ว่าราชการคนที่ ๔
พระยาเทพาธิบดี
พ.ศ.๒๔๒๕ - พ.ศ.๒๔๕๒

ผู้ว่าราชการคนที่ ๕
พระยาวิชิตรักษาตักศิลาบุรินทร์
พ.ศ.๒๔๖๓

ผู้ว่าราชการคนที่ ๖
พระยาประสาทวิริยกิจ
๑ เม.ย.๒๔๖๓ - ๓๑ มี.ค.๒๔๖๗

ผู้ว่าราชการคนที่ ๗
พระยาพิชัยสุนทร
๑ เม.ย.๒๔๖๘ - ๑๒ ก.ค.๒๔๖๘

ผู้ว่าราชการคนที่ ๘
พระยาพิชัยวิเศษฤาชัย
๑ เม.ย.๒๔๖๙ - ๒๑ พ.ค.๒๔๖๙

ผู้ว่าราชการคนที่ ๙
พระผดุงภูมิพัฒน์
๒๒ พ.ค.๒๔๖๙ - ๓๑ มี.ค.๒๔๗๕

ผู้ว่าราชการคนที่ ๑๐
พระสมัครสโมสร
๑ พ.ค.๒๔๗๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๔๗๙

ผู้ว่าราชการคนที่ ๑๑
หลวงทรงประศาสน์
๑ เม.ย.๒๔๘๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๔๘๑

ผู้ว่าราชการคนที่ ๑๒
หลวงวิมลประชาภัย
๑๑ เม.ย.๒๔๘๒ - ๓๑ ธ.ค.๒๔๘๔

ผู้ว่าราชการคนที่ ๑๓
หลวงสกลผดุงเขตต์
๑ พ.ค.๒๔๘๕ - ๓๑ ธ.ค.๒๔๘๗

ผู้ว่าราชการคนที่ ๑๔
หลวงนครคุณูปถัมภ์
๑ พ.ค.๒๔๘๘ - ๓๑ พ.ค. ๒๔๘๘

ผู้ว่าราชการคนที่ ๑๕
ขุนสิมะสิงห์สวัสดิ์
๑ ม.ค.๒๔๘๙ - ๓๑ ธ.ค.๒๔๘๙

ผู้ว่าราชการคนที่ ๑๖
นายนวน มีชำนาญ
๑ ม.ค.๒๔๙๐ - ๑ ม.ค.๒๔๙๑

ผู้ว่าราชการคนที่ ๑๗
นายพรหม สูตรสุคนธ์
๑ ม.ค.๒๔๙๑ - ๑ เม.ย.๒๔๙๒

ผู้ว่าราชการคนที่ ๑๘
พันตรีเล็ก ทองสุนทร
๑ เม.ย.๒๔๙๒ - ๒๐ มี.ค.๒๔๙๓

ผู้ว่าราชการคนที่ ๑๙
นายสุวรรณ รื่นยศ
๒๕ เม.ย.๒๔๙๓ - ๓๐ มิ.ย.๒๔๙๕

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒๐
นายประกอบ ทรัพย์มณี
๑ ก.ค.๒๔๙๕ - ๒๙ มี.ค.๒๔๙๙

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒๑
นายสง่า ไทยานนท์
๓๐ มี.ค.๒๔๙๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๐๕

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒๒
ร้อยตำรวจโทระดม มหาศรานนท์
๕ ต.ค.๒๕๐๕ - ๑๓ ม.ค.๒๕๐๙

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒๓
นายชูชัย สุวรรณรังษี
๑๓ ม.ค.๒๕๐๙ - ๒๔ ส.ค.๒๕๑๖

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒๔
นายดิเรก โสตสถิตย์
๒ ต.ค.๒๕๑๖ - ๑๓ ต.ค.๒๕๑๘

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒๕
นายสุชาติ พัววิไล
๑๗.ต.ค.๒๕๑๘ - ๔ ต.ค.๒๕๑๙

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒๖
นายกุศล ศานติธรรม
๕ พ.ย.๒๕๑๙ - ๘ ก.พ.๒๕๒๒

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒๗
นายชาญ พันธุมรัตน์
๘ ก.พ.๒๕๒๒ - ๓ ก.พ.๒๕๒๓

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒๘
นายไพฑูรย์ ลิมปิทีป
๔ ก.พ.๒๕๒๓ - ๓ ต.ค.๒๕๒๓

ผู้ว่าราชการคนที่ ๒๙
นายเจริญศุข ศิลาพันธุ์
๖ ต.ค.๒๕๒๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๖

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓๐
นายกาจ รักษ์มณี
๑ ต.ค.๒๕๒๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๘

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓๑
นายสมบูรณ์ พรหมเมศร์
๑ ต.ค.๒๕๒๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๒

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓๒
นายสนิทวงศ์ อุเทศนันทน์
๑ ต.ค.๒๕๓๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓๓
นายจำเนียร ศศิบุตร
๑ ต.ค. ๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๖

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓๔
นายเกษม นาครัตน์
๑ ต.ค.๒๕๓๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓๕
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
๑ ต.ค.๒๕๓๙ - ๑๕ เม.ย.๒๕๔๑

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓๖
นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์
๑๖ เม.ย. ๒๕๔๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๒

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓๗
นายนิรัช วัจนะภูมิ
๑ ต.ค.๒๕๔๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๔

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓๘
นายธีรบูลย์ โพบุคดี
๑ ต.ค.๒๕๔๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๖

ผู้ว่าราชการคนที่ ๓๙
นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี
๑ ต.ค.๒๕๔๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๗

ผู้ว่าราชการคนที่ ๔๐
นายสุวัฒน์ ตันประวัติ
๑ ต.ค.๒๕๔๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๘

ผู้ว่าราชการคนที่ ๔๑
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๑๒ พ.ย.๒๕๔๙

ผู้ว่าราชการคนที่ ๔๒
นายชุมพร พลรักษ์
๑๓ พ.ย.๒๕๔๙ - ๑๙ ต.ค.๒๕๕๑

ผู้ว่าราชการคนที่ ๔๓
นายคมสัน เอกชัย
๒๐ ต.ค.๒๕๕๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๒

ผู้ว่าราชการคนที่ ๔๔
นายสามารถ ลอยฟ้า
๑ ต.ค.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

ผู้ว่าราชการคนที่ ๔๕
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
๒๕๕๕ - ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗

ผู้ว่าราชการคนที่ ๔๖
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
๒ มิ.ย. ๒๕๕๗ - เม.ย. ๒๕๕๙

ผู้ว่าราชการคนที่ ๔๗
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
เม.ย. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

ผู้ว่าราชการคนที่ ๔๘
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน


ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 7 คน
  วันนี้ 8,059 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,713 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา